ПЛАТФОРМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИЛОТНИ НЕФОРМАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Настоящата платформа за неформално обучение е разработена в изпълнение на проект „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общата цел на проекта е:

 • да се определят специфичните нива на дигитални умения на заетите лица в определени икономически дейности/сектори от икономиката, длъжности и/или професии за изпълнение на оперативните им задачи
 • в зависимост от получените резултати да се изготвят профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии
 • да се изготвят програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, съобразно разработените унифицирани профили за дигитални умения
 • да се изготви, тества и адаптира обучително съдържание за развитие на специфични дигитални умения по ключови длъжности и/или професии
 • да се достигне до извод за водещите, необходими дигитални умения за всички длъжности/професии в конкретна степен, съобразена със спецификата на дейността

Въз основа на обобщените резултати от изготвения анализ на потребностите от дигитални умения по икономически дейности/сектори за отделни ключови длъжности и/или професии и в съответствие с изготвените 78 профили за дигитални умения, 17 програми за неформално обучение и съответните учебни планове, се достигна до извод за водещите, необходими дигитални умения за ключовите длъжности/професии в конкретна степен, съобразена със спецификата на дейността, както следва:

 1. Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание
 2. Създаване на дигитално съдържание
 3. Управление на данни, информация и дигитално съдържание
 4. Споделяне чрез дигитални технологии
 5. Взаимодействие чрез дигитални технологии
 6. Сътрудничество чрез дигитални технологии
 7. Управление на дигиталната идентичност
 8. Авторско право за дигитално съдържание

Пилотно тестване на разработените програми чрез провеждане на пилотни неформални обучения за необходимите хоризонтални специфични, дигитални умения по длъжности и/или професии

В настоящия модул ще имате възможност да проведете самостоятелно, неформално обучение по специфични, дигитални умения, в зависимост от конкретните Ви нужди, степен на владеене на споменатите дигитални умения и любопитство.


Учебното съдържание е съобразено с изготвените профили за дигитална компетентност и съответства на учебните модули, респективно всяка от петте области на дигитална компетентност, съгласно DigComp 2.1.


Можете самостоятелно да прецените в каква степен и коя тема съответства на вашия интерес и професионална насоченост.

Влезте във вашия профил

Напред